قدرت، امنیت، کیفیت

ثبت دامنه ملی و بین المللی

شروع کسب کار با خرید دامنه شروع میشه. تک‌پرو خدمات فروش انواع دامنه های ملی و بین المللی رو امکان مدیریت دامنه از داخل پنل رو براتون فراهم مکنه.

تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه در تک پرو

625,000 T/yr

832,000 T/yr

2,683,000 T/yr

1,329,000 T/yr

دامنه خود را پیدا کنید:
AllHotNewSalePromo
DomainYears (1) -+RegisterTransferRenew
.irhot1380003800038000
.comhot1652000652000652000
.orghot1980000980000980000
.net1832000832000832000
.info1132900013290001329000
.io1463000046300004630000
.me1154900015490001549000
.biznone1109500010950001095000
.co1212000021200002120000
.ws1213000021300002130000
.asianone1975000975000975000
.mobinone1182100018210001821000
.tvnone1215000021500002150000
.clubnone1969000969000969000
.sitenone1176200017620001762000
.shopnone1268300026830002683000
.clicknone1631000631000631000
.pro1181100018110001811000
.in1499000499000499000
.us1769000769000769000
.name1762000762000762000
.onlinenone1228200022820002282000
.xyznone1999000999000999000
.telnone1924000924000924000
.co.uknone1712000712000712000
.ccnone1154000015400001540000
.nlnone1500000500000500000
.denone1511000511000511000
.esnone1728000728000728000
.frnone1103700010370001037000
.itnone1882000882000882000
.pmnone1731000731000731000
.atnone1103700010370001037000
.aenone1284800028480002848000
.canone1878000878000878000
.eu1100000010000001000000
.tw1192500019250001925000
.org.in1423000423000423000
.co.in1367000367000367000
.com.co1923000923000923000
.co.com1192500019250001925000
.flowers1885500088550008855000
.id.ir1380003800038000
.co.irnone1380003800038000
.org.irnone1380003800038000
.net.irnone1380003800038000
.ac.irnone1380003800038000
.sch.irnone1380003800038000
.gov.irnone1380003800038000